dimkortprotecthoutengevels.jpg

NEWS 13/07/2021

Brandveiligheid houten gevels

Met het KB van 12 juli 2012 werden wijzigingen doorgevoerd aan het KB Basisnormen van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen ter preventie van brand en ontploffing. Er werd een nieuwe classificatie van de brandreactie van gevels ingevoerd. De nieuwe eis van brandreactie heeft betrekking op de volledige gevelopbouw, inclusief de onderliggende materiaallagen en de bevestigingswijze. Om een houten gevelbekleding te ontwerpen volgens de vigerende wetgeving dient deze te beschikken over een CE- of gelijkwaardig attest, in overeenstemming zijn met de richtlijnen in de Beschikking van de Commissie, of voldoen aan de typeoplossingen van het WTCB en Wood.be. De publicatie van deze strengere brandvoorschriften in het Belgisch Staatsblad wordt verwacht eind 2021, om in voege te treden medio 2022.

www.protect.be